Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

อัตราการกระทำผิดกฎหมาย Crypto ในจีนลดลงในปี 2021

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

อัตราการกระทำผิดกฎหมาย Crypto ในจีนลดลงจากปี 2019 ที่มีการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคริปโตมูลค่ากว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลของจีน

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
การกระทำผิดกฎหมาย Crypto ในจีน

รายงานล่าสุดจาก Chainalysis พบว่าอัตราการกระทำผิดกฎหมาย Crypto ในจีนลดลงตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปี 2019 แต่จีนยังคงเป็นประเทศอันดับต้น ๆ ที่มีอัตราการฟอกเงินและการช่อโกงที่สูง

อัตราการกระทำผิดกฎหมาย Crypto ในจีน

จากรายงานของวันที่ 3 สิงหาคม ของ Chainalysis ระบุว่ามีการดำเนินการส่ง crypto มูลค่ากว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์จากกระเป๋าเงินดิจิทัลของจีนไปยังที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย crypto ในจีนที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน 2019 ถึงมิถุนายน 2021

นอกจากนี้ ยังพบที่อยู่ที่ตั้งอยู่ในจีนที่มีประวัติการรับคริปโตจากหลาย ๆ ที่ที่มีการเชื่อมโยงกับการกระทำผิดกฎหมาย เช่น การหลอกลวง และตลาดมืด อย่างไรก็ตาม รายงานระบุเกี่ยวกับอัตราการกระทำผิดกฎหมายจาก cryptoในจีนที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 

ในรายงานระบุว่าปริมาณของการประกอบธุรกรรมที่ผิดกฎหมายของจีนลดลงอย่างมากในช่วงเวลาที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งในแง่ของมูลค่าและที่เกี่ยวข้องกับประเทศอื่น ๆ การลดลงดังกล่าวอ้างอิงจากแผนภาพจากแหล่งที่มาต่าง ๆ เช่น PlusToken.scam ในปี 2019

“China’s transaction volume with illicit addresses has fallen drastically over the time period studied, both in terms of raw value and in relation to other countries. Much of the drop is due to the absence of large-scale Ponzi schemes like the 2019 PlusToken scam.”

รายงานของ Chainalysis
Ca01Bd4A 37F9 4B37 A78A 060F420Ad4E4

Chainalysis ระบุเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่าจีนยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปริมาณการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายที่สูง แต่จีนเป็นประเทศอันดับแรก ๆ ในแง่ของอัตราผลกำไรที่ได้จาก crypto ซึ่งหากนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์จะพบกับตัวบ่งชี้ของอัตราอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายจาก Crypto ที่ลดลง

สาเหตุของปัญหาการฟอกเงิน

ในรายงานมีการอ้างอิงถึงข้อมูลการทำธุรกรรมในอดีตที่แสดงให้เห็นว่าโบรกเกอร์ Over-the-counter (OTC) หรือ การซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ที่ตรวจสอบไม่ได้มีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับการกระทำผิดกฎหมายจาก Crypto

Chainalysis ยังมีการระบุข้อมูลของการดำเนินการจับกุมของรัฐบาลกลางของจีนที่มีมากกว่า 1,100 คดีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจริงจังของรัฐบาลที่จะปราบปรามการกระทำผิดเหล่านั้น

Read more about: