Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

Binance จำกัดการซื้อขาย Crypto ของผู้ใช้ในฮ่องกงใน 90 วัน

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

Binance ประกาศจำกัดการซื้อขาย Crypto ของผู้ใช้ในฮ่องกงและบริษัทจะทำการปิดการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้เดิมภายใน 90 วัน เพื่อปรับปรุงบริการให้สอดคล้องกับเปิดระเบียบของจีน

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
Binance จำกัดการซื้อขาย Crypto ของผู้ใช้ในฮ่องกง

Binance ประกาศว่าบริษัทต้องการจำกัดการซื้อขาย crypto ของผู้ใช้ในฮ่องกงเพื่อลดความเสี่ยงจากการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล โดยมีการแจ้งให้ผู้ใช้เดิมเข้าไปดำเนินการปิดสถานะตนเองในระบบภายในระยะเวลา 90 วัน

“Users from Hong Kong will have a 90 days’ grace period to close their open positions. During the grace period, no new positions may be opened.”

Binance ประกาศ

สาเหตุการจำกัดการซื้อขาย Crypto ของผู้ใช้ในฮ่องกง

การประกาศดังกล่าวยังไม่มีการกำหนดวันที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจำกัดการซื้อขาย crypto ของผู้ใช้ในฮ่องกงแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม CEO Changpeng Zhao ได้กล่าวถึงสาเหตุของการดำเนินการครั้งนี้ว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์เชิงรุกในการสร้างแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานด้านการดูแลทั่วโลก 

Zhao ยังแจ้งถึงผู้ใช้ในฮ่องกงว่า ผู้ใช้ใหม่ของไบแนนซ์ในฮ่องกงจะไม่สามารถเปิดบัญชีซื้อขายล่วงหน้าได้ และบริษัทจะทำการปิดการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้เดิม

“New Binance users from Hong Kong can no longer open futures accounts and we will wind-down access for existing users.”

Changpeng Zhao

Binance เดินหน้ากลยุทธ์ขยายขอบเขตการให้บริการ 

การจำกัดการซื้อขาย crypto สำหรับผู้ใช้ในฮ่องกงครั้งนี้เป็นไปได้ว่ามาจากความต้องการลดความเสี่ยงของผู้ใช้ใหม่ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อปรับปรุงบริการให้สอดคล้องกับการปราบปรามธุรกิจ crypto ของจีนที่เพิ่มขึ้นและเข้มงวดมากขึ้น

Binance ยังคงเผชิญกับความท้าทายด้านกฎระเบียบจากหลายประเทศ หลังจากถูกกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มให้บริการซื้อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม Binance ต้องการขยายขอบเขตการให้บริการของโดยการประกาศจำกัดการซื้อขาย crypto ในเยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ และฮ่องกง เนื่องจากเป็นบริการที่มีความเสี่ยงสูง

การดำเนินการเหล่านี้คือสัญญาณที่ดีว่า Binance กำลังดำเนินการตามกลยุทธ์ในการให้บริการภายใต้กฎระเบียบ ถึงแม้ว่าเพิ่งถูกทางการมาเลเซียสั่งหยุดการให้บริการทั้งหมดในประเทศ โดยกล่าวหาว่าบริษัทให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

Read more about: