Germany

A collection of 3 posts

บริษัทด้านผลิตภัณฑ์กัญชาเยอรมันประกาศลงทุน Bitcoin กันเงินเสื่อมค่า
SynBiotic SE

บริษัทด้านผลิตภัณฑ์กัญชาเยอรมันประกาศลงทุน Bitcoin กันเงินเสื่อมค่า

บริษัท SynBiotic SE ประกาศลงทุนใน Bitcoin ป้องกันความเสี่ยงกรณีที่เงินเฟียตเสื่อมมูลค่า พร้อมย้ำเชื่อมั่น Bitcoin ในระยะยาว

  • Jennie
    Jennie
รัฐบาลเยอรมันไม่ประทับใจการรีแบรนด์ Stablecoin ของ Facebook
Facebook

รัฐบาลเยอรมันไม่ประทับใจการรีแบรนด์ Stablecoin ของ Facebook

รัฐมนตรีกระทรวงการคลังแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจวกแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์อันดับ 1 เอาไว้ว่า “ถึงแม้หมาป่าจะปลอมตัวเป็นแกะแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงเป็นหมาป่าอยู่ดี”