European Union

A collection of 4 posts

ห้าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปกำลังต่อต้าน Stablecoins
Stablecoin

ห้าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปกำลังต่อต้าน Stablecoins

ประเทศสมาชิก 5 จาก 27 ประเทศของกลุ่มสหภาพยุโรปได้ออกมาเรียกร้องให้ร่างกฎหมายหรือกฎข้อบังคับเพื่อทำให้การเกิด และการดำรงอยู่ของ Stablecoins เป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น

จะมีกี่ประเทศที่สามารถใช้สกุลเงิน CBDC ได้ภายในปี 2030
CBDC

จะมีกี่ประเทศที่สามารถใช้สกุลเงิน CBDC ได้ภายในปี 2030

เหล่าผู้เชี่ยวชาญระบุว่าจะมีอย่างน้อย 3 ประเทศที่มีความสามารถมากพอในการเปลี่ยนสกุลเงินหลักของประเทศให้กลายเป็น Central Bank Digital Currency หรือ CBDC ภายในปี 2030