ธนาคารกสิกรไทยเริ่มโครงการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านระบบ Blockchain

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

ธนาคารกสิกรไทยเริ่มเปิดให้บริการซื้อขายหุ้นกู้ต่างประเทศผ่านระบบ Blockchain มูลค่ากว่า 17 ล้านยูโร

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
Shutterstock 1553652182 Kb Logo

ความสำเร็จของธนาคารกรสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทยนั้นเป็นหนึ่งในผู้นำของสถาบันการเงินภายในประเทศซึ่งได้มีการนำเทคโนโลยี Blockchain และ Smart Contracts เข้ามาใช้กับระบบการบริหารจัดการการดำเนินงานรวมถึงยังใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ โดยในช่วงปีก่อนนั้นทางธนาคารได้ประสบความสำเร็จในการให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งออกโดยธนาคารผ่านการนำระบบ Blockchain มาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่การกระบวนการขอไปจนถึงการต่ออายุ เป็นต้น

Image 48
Image 49

โครงการล่าสุดของธนาคาร

ล่าสุดนี้ในช่วงวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา ทางธนาคารกสิกรไทยได้ประกาศถึงการร่วมมือกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ในการเปิดตัวบริการจำหน่ายหุ้นกู้ต่างประเทศจากภูมิภาคยุโรปมูลค่ากว่า 17 ล้านยูโร โดยได้ดำเนินการผ่านโครงการของตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนอย่างโครงการ Registrar Service Platform Phase 1(RSP1) ซึ่งทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานให้กับการดำเนินการด้วยเทคโนโลยี Blockchain

Image 50

การดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นการผลักดันตลาดตราสารทุนของประเทศไทยให้ก้าวไปอีกขั้นโดยอาศัยเทคโนโลยีทางการเงินอย่าง Blockchain ซึ่งเข้ามาช่วยในด้านการจัดการข้อมูลของผู้ถือครองตราสารหนี้ รวมทั้งรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตราสารนี้ให้ขอ้มูลชุดเดียวกันนั้นมีความชัดเจนและถูกต้องตรงกันทั้งระบบ โดยธนาคารกสิกรนั้นเป็นสถาบันการเงินรายแรกที่ได้เริ่มดำเนินการโดยใช้วิธีการดังกล่าว

Image 52

ตราสารทุนระยะสั้น

รายะละเอียดของโครงการดังกล่าวมีดังนี้คือ หุ้นที่ดำเนินการจัดจำหน่ายโดยธนาคารกสิกรไทยนั้นมีทั้งหมด 17,000 หน่วย โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.25% ต่อปี โดยผู้ถือใบหุ้นกู้นั้นสามารถไถ่ถอนออกมาได้หลังจากครบกำหนดสามเดือน ซึ่งถือได้ว่าเป็นหุ้นกู้ระยะสั้น ทั้งยังได้รับการจัดอัดดับความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในระดับดีมากอีกด้วย

Image 51

อย่างไรก็ตาม ทางธนาคารกสิกรไทยได้มีการเปิดเผยว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นอีกหนึ่งก้าวในแผนการยกระดับการดำเนินการและของทั้งตัวธนาคารเองและตลาดการเงินของประเทศ โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเป็นแรงขับอย่างดีให้กับเหล่านักลงทุนและประชาชนชาวไทยหันมาสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของสินทรัพย์ประเภทสกุลเงิน Cryptocurrency รวมทั้งเทคโนโลยีเบื้องหลังอย่าง Smart Contracts และ Blockchain มากขึ้นอีกด้วย

Read more about: