Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

  เรียลดิจิทัลกำลังมา! ธนาคารกลางของบราซิลกำลังพิจารณา

  Share article:
  LinkedIn Facebook Twitter

  Fabio Araujo ตัวแทนของธนาคารกลางของบราซิลได้ออกมาชี้แจงว่าเกี่ยวกับการพัฒนาของเรียลดิจิทัลที่ยังอยู่ในขั้นตอนการอภิปรายและรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชน นอกจากนี้พวกเขากำลังดูแนวโน้มของความต้องการในสกุลเงินดังกล่าว

  Share this article
  LinkedIn Facebook Twitter
  Shutterstock 1986451493 1

  Fabio Araujo ตัวแทนของธนาคารกลางของบราซิลได้ออกมาชี้แจงว่าเกี่ยวกับการพัฒนาของเรียลดิจิทัลที่ยังอยู่ในขั้นตอนการอภิปรายและรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชน นอกจากนี้พวกเขากำลังดูแนวโน้มของความต้องการในสกุลเงินดังกล่าว

  ธนาคารกลางของบราซิลยังคงอภิปรายเกี่ยวกับสกุลเงินเรียลดิจิทัล

  ธนาคารกลางของบราซิลยังคงศึกษาเกี่ยวกับการสร้างเรียลดิจิทัล ตามคำแถลงของ Fabio Araujo ตัวแทนของสถาบันที่ได้ออกมากล่าวในการไต่สวนกับคณะกรรมการวุฒิสภาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเร็วๆนี้ว่าธนาคารยังคงอภิปรายกันถึงความต้องการของสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางหรือ CBDC โดย Fabio Araujo ได้ประกาศว่าเป้าหมายของธนาคารกลางคืออยากทราบว่าผู้คนในบราซิลมีความต้องการเรียลดิจิทัลมากแค่ไหน และขั้นต่อไปจะเป็นขั้นตอนการทดสอบด้วยการพิสูจน์แนวคิดที่มี ซึ่งกระบวนการทั้งหมดอาจจะลากยาวไปจนถึงปี 2022

  Brazil Central Bank Forms Cbdc Study Group

  Araujo ยังเปิดเผยว่าธนาคารกลางของบราซิลยังคงมีการประชุมกับฝ่ายต่างๆที่สามารถช่วยออกแบบโครงการเรียลดิจิทัลได้ นอกจากนี้ทางวุฒิสมาชิก Cunha ได้เสนอกับที่ประชุมว่าการอภิปรายเกี่ยวกับการใช้สกุลเงินดิจิทัลถือเป็นเรื่องที่จำเป็นเนื่องจากยังขาดข้อมูลในเรื่องนี้

  อย่างไรก็ตามการเปิดกว้างเกี่ยวกับเรียลดิจิทัลซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางในบราซิลไม่ได้แปลว่าจะเป็นการอนุมัติให้ใช้สกุลเงินดิจิทัลอย่าง bitcoin และ ethereum ได้อย่างเปิดกว้างเพราะจริงๆแล้วธนาคารกลางของบราซิลยังมีแนวความคิดเชิงลบต่อสกุลเงินดิจิทัลอยู่

  ธนาคารกลางของบราซิลยังคงอภิปรายเกี่ยวกับสกุลเงินเรียลดิจิทัล

  ในขณะที่ธนาคารกลางของบราซิลยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยเรียลดิจิทัล ธนาคารกลางก็ยังได้ประกาศแนวทางทั่วไปที่สกุลเงินดิจิทัลต้องปฏิบัติตามในเดือนพฤษภาคมปีหน้า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าธนาคารกลางของบราซิลมีความสนใจเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลอย่างแท้จริง

  Read more about: