Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

ธนาคารกลางยูเครน อนุมัติชำระเงินสกุลเงินดิจิทัล อย่างเป็นทางการ

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

ธนาคารกลางยูเครนได้ลงนามอนุมัติกฎหมายที่เกี่ยวกับบริการการชำระเงินสกุลเงินดิจิทัล โดยต้องการความร่วมมือจากสตาร์ทอัพเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นและกระตุ้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการเงิน

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
ยูเครนอนุมัติชำระเงินสกุลเงินดิจิทัล

ธนาคารแห่งชาติของประเทศยูเครน (NBU) ได้รับอนุญาตให้มีการชำระเงินสกุลเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการแล้ว หลังรัฐบาลยูเครนประกาศอนุมัติกฎหมายเกี่ยวกับบริการการชำระเงินที่รัฐบาลกำลังดำเนินการกลยุทธ์สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางยูเครน (CBDC) 

กฎหมายการชำระเงินสกุลเงินดิจิทัล CBDC

Volodymyr Zelenskyy ประธานาธิบดียูเครนได้ลงนามอนุมัติกฎหมายการชำระเงินสกุลเงินดิจิทัลที่ชื่อว่า On Payment Services เมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งส่งผลให้ธนาคารกลางยูเครนสามารถออก CBDC หรือสกุลเงินดิจิทัล Hryvnia 

กฎหมายฉบับดังกล่าวได้รับการอนุมัติในขั้นต้นโดยรัฐสภายูเครนในช่วงปลายเดือนมิถุนายน โดยมอบอำนาจให้ NBU เพื่อวางแผนระบบด้านกฎระเบียบสำหรับการทดสอบบริการการชำระเงินสกุลเงินดิจิทัล รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่ได้จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

กฎหมาย On Payment Services ยังระบุถึงความร่วมมือจากสตาร์ทที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินในประเทศกับธนาคารกลางของยูเครนที่ต้องการเป็นธนาคารแบบเปิด เพื่อให้มีการเข้าถึงและควบคุมข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้ผ่านตัวกลางอย่างแอปพลิเคชันของภาคเอกชน 

เป้าหมายของกฎหมายการชำระเงินสกุลเงินดิจิทัล

รัฐบาลคาดการณ์ว่ากฎหมายนี้จะสามารถกระตุ้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการเงินในประเทศ และทำให้บริษัทฟินเทคของเอกชนสามารถมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือกับธนาคารกลาง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น

นอกจากนี้ ยูเครนยังออกแบบกฎหมายฉบับนี้เพื่อปรับกฎหมายของยูเครนให้สอดคล้องกับกรอบกฎหมายของสหภาพยุโรปที่ทันสมัย เพื่อเป็นหนึ่งในประเทศที่จะรวมระบบการชำระเงินกับประเทศอื่น ๆ ในสหภาพยุโรป โดยคำนึงถึงมาตรฐานของกฎหมายควบคุมของยุโรป ซึ่งรวมถึง Payments Service Directive 2 และ E-Money Directive

NBU ได้วางแผนการออกสกุลเงินดิจิทัลอย่างใกล้ชิดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาศักยภาพของ CBDC เพื่อให้มั่นใจว่าว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นในธนาคารกลางและการให้บริการทางด้านการเงินของธนาคารกลาง อย่างไรก็ตาม 

เมื่อต้นปีนี้ กระทรวงการพัฒนาระบบดิจิทัลของยูเครนได้จับมือกับองค์กร Stellar Development Foundation เพื่อร่วมกันพัฒนากลยุทธ์สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานของ CBDC ถึงแม้ว่าธนาคารส่วนใหญ่ยังคงกังวลถึงผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินระบบเดิมของธนาคาร

Read more about: