Exchange

มาดูด่วน! Zipmex ประกาศ 'อัปเดตข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่' จากฉบับเดิมกลางเดือน ธ.ค.

Rectangle Template   2022 12 30 T164247.373

Zipmex ประกาศ 'อัปเดตข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่' แก้ไขจากฉบับเดิมเมื่อกลางเดือน ธ.ค. - สรุปให้แล้วมีอะไรเปลี่ยนบ้าง มาดู!

สรุปโดย CryptoSiam: หลังจากที่ทีมงาน CryptoSiam ทดลองเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างฉบับเก่าและฉบับใหม่ (ในส่วนภาษาไทย) พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในด้านการใช้คำเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น และไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ดูมีนัยสำคัญต่อเงื่อนไขการใช้งาน ที่มีเพิ่มขึ้นมา 1 พารากราฟก็จะเป็นที่ให้อ้างอิงจากเงื่อนไขภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง - Zipmex เปิด 'เงื่อนไขฉบับใหม่' ให้ผู้เสียหายยอมรับ ก่อนให้ถอนเงินตามวันที่กำหนด

อย่างไรก็ตามก็ควรที่จะเข้าไปดูรายละเอียดฉบับเต็มจากเว็บไซต์ของ Zipmex หรืออีเมลที่ได้รับ และพิจารณาอย่างถี่ถ้วนด้วยตนเองก่อนตัดสินใจต่อไป

อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่ - อัปเดต - ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลง - Zipmex

รายระเอียดมีดังนี้...

อัปเดต

ซิปเม็กซ์ พีทีอี แอลทีดี (“ซิปเม็กซ์”) ขอเสนอเงื่อนไขของข้อตกลงสำหรับโครงการ ZipUp+ โปรดศึกษาข้อกำหนดโดยละเอียด และยอมรับข้อกำหนดดังกล่าวก่อนที่ท่านจะสามารถดำเนินการโอนสินทรัพย์ในโครงการ ZipUp+ จาก Z Wallet ไปยังกระเป๋าที่ใช้ในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของท่าน (Trade Wallet)

หากท่านเลือกที่จะไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ท่านจะไม่สามารถโอนสินทรัพย์ของท่านใน Z Wallet ได้จนกว่า (ก) ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้จะได้รับการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย และ/หรือ (ข) ถึงระยะเวลาตามแผนการจัดการ (scheme of arrangement) ที่เกี่ยวข้องซึ่งท่านจะได้รับการเชิญให้ลงคะแนนเสียงตามแผน ทั้งนี้ แม้ว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้แล้ว ท่านจะสามารถโอนสินทรัพย์จาก Z Wallet ได้ก็ต่อเมื่อบริษัทได้กลับมาเปิดให้บริการ Z Wallet ทั่วโลกใหม่อีกครั้งภายหลังจากที่การปรับโครงสร้างของซิปเม็กซ์ได้เสร็จสมบูรณ์ แผนการจัดการได้รับการอนุมัติ และบรรดาข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนใด ๆ ทั้งหลายนั้นสำเร็จลุล่วงแล้ว

สรุป

การเปิดใช้งานสินทรัพย์ใน Z Wallet ทั้งหมดอีกครั้ง

ท่านตกลงว่า ภายหลังจากที่ท่านได้เข้าทำข้อตกลงนี้ ท่านจะมีสิทธิในการเข้าถึงสินทรัพย์ใน Z Wallet ของท่านตามวันและเวลาที่ซิปเม็กซ์กำหนด ภายหลังจากที่การปรับโครงสร้างของซิปเม็กซ์เสร็จสมบูรณ์ แผนการจัดการได้รับอนุมัติ และบรรดาข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนใด ๆ ทั้งหลายนั้นสำเร็จลุล่วงแล้ว

การยกเลิกการใช้บริการ ZipUp+

ท่านตกลงที่จะถูกยกเลิกออกจากโครงการ ZipUp+

ซิปเม็กซ์ พร้อมทั้งซิปเม็กซ์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี (Zipmex Asia Pte. Ltd.) พีที ซิปเม็กซ์ เอ็กเชนจ์ อินโดนีเซีย (PT Zipmex Exchange Indonesia) บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex Company Limited) และซิปเม็กซ์ ออสเตรเลีย พีทีวาย แอลทีดี (Zipmex Australia Pty Ltd) (“กลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์”) ได้ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับแลกเปลี่ยนซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้ชื่อทางการค้า “Zipmex” และอาจเสนอบริการเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงโครงการ ZipUp+ ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แยกต่างหากเฉพาะสำหรับการใช้บริการโครงการ ZipUp+ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโครงการ ZipUp+”)

ปล่อยสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดใน Z Wallet อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ZipUp+ ของซิปเม็กซ์เพื่อให้ท่านสามารถโอนสินทรัพย์ดิจิทัลไปยังกระเป๋าที่ใช้ในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Trade Wallet) ของท่านได้ โดยจะขึ้นอยู่กับความเสร็จสมบูรณ์ของการจัดการงของซิปเม็กซ์ การอนุมัติแผนการจัดการ (scheme of arrangement) และความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลงการลงทุน นั้น

  • ท่านรับทราบ ตกลง และยอมรับว่า การระงับการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งอยู่ใน Z Wallet ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ZipUp+ ก่อนที่จะมีการปล่อยในภายหลังนั้น (รวมถึงสถานการณ์ที่นำไปสู่การระงับการโอนดังกล่าว) อยู่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มซิปเม็กซ์ และการเข้าทำข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ไม่ถือเป็นการยอมรับความผิด การกระทำความผิด หรือความรับผิดใด ๆ โดยซิปเม็กซ์ และสมาชิกของกลุ่มซิปเม็กซ์แต่อย่างใด
  • ท่านตกลงและยอมรับว่า การปล่อยสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ใน Z Wallet อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ZipUp+ เพื่อให้ท่านสามารถโอนสินทรัพย์ไปยังกระเป๋าที่ใช้ในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของท่านนั้น ถือเป็นการชำระหนี้อย่างเต็มจำนวนและถือเป็นอันสิ้นสุด สำหรับสิทธิหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ทั้งหมด ไม่ว่าที่ได้เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน หรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แล้วแต่กรณี อันเป็นผลมาจากการระงับการโอนสินทรัพย์ดังกล่าว
  • ท่านรับทราบ ตกลง และยอมรับว่า การชำระหนี้อย่างเต็มจำนวนและถือเป็นอันสิ้นสุดดังกล่าวข้างต้นนั้น ทำให้ ซิปเม็กซ์ และสมาชิกของกลุ่มซิปเม็กซ์ และกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงาน ไม่ว่าในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่นใด (“บุคคลที่เกี่ยวข้อง”) ไม่มีภาระผูกพัน หน้าที่ หรือความรับผิดชอบใด ๆ ต่อท่านภายใต้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งภาระผูกพัน หน้าที่ หรือความรับผิดชอบภายใต้สัญญาใด ๆ และท่านยินยอมชดใช้ในความเสียหายและทำให้ซิปเม็กซ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องปลอดจากความรับผิดใดๆที่อันเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ ZipUp+ของท่าน หรือการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลของท่านใน Z Wallet หรือ การปล่อยสินทรัพย์ดิจิทัลของท่านที่อยู่ใน Z Wallet หรือการระงับการโอนตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น และ
  • ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่าน (ก) จะถูกยกเลิกออกจากโครงการ ZipUp+ (และด้วยเหตุดังกล่าว ข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับ ZipUp+ จะไม่มีผลใช้บังคับกับท่านอีกต่อไป) และ (ข) ท่านจะไม่มีสิทธิได้รับผลตอบแทนหรือรางวัลใด ๆ จากโครงการ ZipUp+ อีกต่อไป และซิปเม็กซ์ จะโอน (และจะมีสิทธิในการโอน) สินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ZipUp+ ของท่านที่อยู่ใน Z Wallet ไปยังกระเป๋าที่ใช้ในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของท่าน (Trade Wallet) ต่อเมื่อท่านได้มีการคำสั่งให้มีการโอนดังกล่าวแล้ว

(ส่วนที่เพิ่มเข้ามาใหม่) ข้อตกลงฉบับนี้ถูกร่างขึ้นเป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลฉบับภาษาไทยเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องหรือความขัดแย้งระหว่างฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับภาษาไทยของข้อตกลงฉบับนี้ ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

ท่านตกลงว่า ข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ อันเกิดขึ้นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ รวมถึงเนื้อหา การคงอยู่ การเจรจาต่อรอง การตีความ ความถูกต้องสมบูรณ์ การสิ้นสุด หรือการบังคับใช้ (รวมถึงข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากสัญญา) จะต้องถูกเสนอต่อและตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการที่ดำเนินการโดยศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแห่งประเทศสิงคโปร์ (Singapore International Arbitration Centre หรือ SIAC) ตามกฎอนุญาโตตุลาการของศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแห่งประเทศสิงคโปร์ ที่มีผลบังคับใช้ โดยให้ถือว่ากฎเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้

ข้อสัญญาอนุญาตโตตุลาการนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์

สถานที่ในการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการคือประเทศสิงคโปร์

ให้อนุญาโตตุลาการมีจำนวน 1 คน

ให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ทั้งนี้ เมื่อท่านได้กด ‘ส่ง’ แล้ว จะถือว่าท่านรับรองว่า ท่านได้เข้าตกลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้โดยความประสงค์ของท่านเอง โดยปราศจากซึ่งการบังคับหรือการชักจูงใด ๆ

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: การลงทุนมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนการลงทุนทุกครั้ง

ข้อมูลในบทความนี้มีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น Cryptosiam ไม่รับประกันความสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าว และไม่มีสิ่งใดในบทความนี้ที่ควรใช้เป็นคำแนะนำหรือชักชวน ให้ซื้อหรือขายคริปโต รวมทั้งการประเมินใดๆ ไม่มีข้อความใดในบทความที่ถือเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย วิชาชีพ การลงทุน และ/หรือทางการเงิน และ/หรือคำนึงถึงความต้องการเฉพาะ และ/หรือข้อกำหนดของแต่ละบุคคล

Cryptosiam และบริษัทในเครือ ขอปฏิเสธความรับผิด หรือความรับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับเนื้อหาของบทความ และการดำเนินการใดๆ กับข้อมูลในบทความนั้น เป็นความเสี่ยงของผู้อ่าน และถือเป็นความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว

แท็ก:
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง