Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

บราซิลตอนนี้กำลังเร่งพิจารณากฎหมายคริปโต เนื่องจากกระแสที่ร้อนแรงในประเทศ

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

บราซิลตอนนี้กำลังเร่งพิจารณาร่างกฎหมายคริปโต ที่คาดว่าผลสรุปจะออกมาภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
บราซิลตอนนี้

ผู้อำนวยการของธนาคารกลางประเทศบราซิลได้ออกมากล่าวว่า ตอนนี้ประเทศบราซิลอาจไม่มีทางเลือกอื่นอีกต่อไปนอกจากเปิดรับตลาดคริปโตเคอร์เรนซี่

บราซิลตอนนี้กำลังเร่งเครื่องเดินเกมคริปโตอย่างจริงจัง

คาดว่าผู้ใช้บริการทุกคนจะสามารถทำธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซี่ได้หากมีการยืนยันตัวตนกับทางรัฐบาล ซึ่งทางด้าน Mauricio Moura ผุ้อำนวยการทางด้านความสัมพันธ์พลเมืองและควบคุมดูแลธนาคารกลางบราซิลได้กล่าวว่า ตอนนี้บราซิลกำลังที่จะทำการแบนการทำธุรกรรมคริปโตที่ไม่ทราบที่มาที่ไปได้ และตอนนี้ทางธนาคารกลางบราซิลได้ร่วมมือกับคณะกรรมการหลักทรัพย์บราซิลแล้ว

Gold And Silver Round Coin

เขากล่าวว่า ตอนนี้เขาอาจจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ไม่มาก ได้แต่พูดได้ว่าตอนนี้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอร์เรนซี่จะมีการดำเนินการแบบ end-to-end ซึ่งกล่าวได้ว่า ผู้ใช้งานที่ไม่ระบุชื่อจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากร่วมมือกับพวกเรา

ตอนนี้บริษัทและหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่อยู่ในประเทศบราซิลจะต้องมีการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการให้ทราบ โดยที่การดำเนินกิจการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ ทว่ายังมีบางบริษัทที่ยังคงดำเนินกิจการไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่

กระบวนการร่างกฎหมายคริปโต

สอดคล้องกับรายงานของสื่อ ตอนนี้ประเทศบราซิลกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาการร่างข้อบังคับสินทรัพย์คริปโต เรื่องนี้ทางธนาคารกลางบราซิลได้ทำการดึงสถาบันต่าง ๆ ทีมี่ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว

ตอนนี้ร่างข้อบังคับอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาผ่านทางรัฐสภา ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของการรออนุมัติร่างกฎหมาย ซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐบาลบราซิลต้องใช้ระยะเวลากว่า 180 วันเพื่อให้มีการเสนอและทำการอนุมัติในส่วนของการควบคุมและการเก็บภาษีเฉกเช่นเดียวกับการทำธุรกรรมธนาคารทั่วไป

ไม่เพียงแค่รัฐสภาเท่านั้น แต่ยังมีคณะกรรมการส่วนอื่น ๆ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างกฎหมายคริปโตกับทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งเวลานี้เริ่มมีหลายบริษัทเข้ามาเปิดกิจการที่เกี่ยวกับคริปโตในประเทศมากขึ้นแล้ว

Read more about: