ก.ล.ต. ไทยรับรองการขาย ICO เพื่อลงทุนอสังหาฯ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ออกประกาศลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เผยว่าในตอนนี้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักเกฑ์เพื่อรองรับการระดมทุนโดยการเสนอขอโทเคนดิจิทัล หรือ ICO เพื่อนำไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์แล้ว หรือที่ทาง ก.ล.ต. นั้นเรียกว่า real estate-backed ICO โดยกฎเกณฑ์ดังกล่าวนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังเปิดเผยอีกว่ามีผู้ขอใบอนุญาตเสนอขาย real estate-backed ICO แล้วกว่วา 1 ราย มูลค่าการระดมทุนอยู่ที่ 2,400 ล้านบาท

real estate-backed ICO คืออะไร?

ทั้งนี้ทาง ก.ล.ต. ก็ได้มีการอธิบายนิยามของ real estate-backed ICO ด้วยว่าเป็นการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อนำไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ โดยได้กำหนดวิธีการระดมทุนชนิดนี้เอาไว้ 3 วิธีการด้วยกัน กล่าวคือ

“เป็นการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อนำเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทำได้ 3 วิธี ได้แก่ (1) ซื้ออสังหาริมทรัพย์นั้นโดยตรง (2) ซื้อหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของบริษัทที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์นั้น หรือ (3) ลงทุนในสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ โดยอสังหาริมทรัพย์อ้างอิงต้องสร้างเสร็จ

มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบ และเป็นการลงทุนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าโครงการ หรือไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องใช้ทรัสตี ซึ่ง ก.ล.ต. กำกับดูแล ถือครองอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิในอสังหาริมทรัพย์นั้น โดยทรัสตีมีหน้าที่ดูแลการทำหน้าที่ของผู้ออกเสนอขายโทเคนดิจิทัล และปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลรักษาสิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัลด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือโทเคนดิจิทัล เพื่อให้มีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนที่เพียงพอเหมาะสม”

อีกก้าวหนึ่งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ได้ตัดสินใจปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อตามให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นการนำ ICO มาใช้กับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างไม่ต้องกังวลว่าจะละเมิดกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย

source: sec.or.th, picture:posttoday