🇹🇭 ข่าวในประเทศ

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็น! ปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทุนใน 'คริปโต'

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็น

ก.ล.ต. พร้อมฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทุนในคริปโต ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2566

อ้างอิงจากประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. วันที่ 29 มีนาคม 2566 ระบุว่า... 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทุนในโทเคนดิจิทัล การให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้มีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนที่เพียงพอเหมาะสม สอดรับกับความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิทัล ควบคู่กับการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการระดมทุน โดยยังคงสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเติบโตของตลาดทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน

สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการที่ได้รับความเห็นชอบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

(1) การกำกับดูแลการออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) โดยยกเลิกการจำกัดการลงทุนของผู้ลงทุนรายย่อย สำหรับโทเคนดิจิทัลที่มีอสังหาริมทรัพย์หรือกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินอ้างอิง (real-estate backed ICO) และโทเคนดิจิทัลที่มีกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือกระแสรายรับจากกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นทรัพย์สินอ้างอิง (infra-backed ICO) จากเดิมที่มีการจำกัดจำนวนเงินลงทุนของผู้ลงทุนรายย่อยไม่เกินรายละ 300,000 บาทต่อการเสนอขายทุกกรณี ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์

(2) การทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้มีผู้ประกอบธุรกิจประเภทผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (custodial wallet provider) เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันได้ หากเป็นบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความพร้อมในการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าโดยเทียบเคียงได้กับการเก็บทรัพย์สินทางการเงิน  มีความเชี่ยวชาญและความพร้อมในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ความเป็นอิสระ   ต่อกันที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

(3) การกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจอื่น ต้องขออนุญาตการประกอบธุรกิจอื่นจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถติดตามการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(4) หลักเกณฑ์ด้านความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยปรับปรุงคุณสมบัติของ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องไม่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่ถูกปฏิเสธการให้ใบอนุญาต ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือขอถอนคำขอรับใบอนุญาต ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ หรือมีประวัติเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำผิดของบริษัทที่เข้าข่ายประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องไม่ให้บริการผ่านผู้ประกอบการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มความน่าเชื่อถือของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรวม

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว บนเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ล.ต. 

ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์

ทาง e-mail: [email protected], [email protected][email protected] 

จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2566

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Rectangle Template   2023 05 28 T104325.893
พบ 'โคตรวาฬ' เคลื่อนย้าย BTC อีกครั้ง รวมมูลค่าเกือบพันล้านดอลล์ ...แล้วพวกเขามีจุดประสงค์อะไรกันแน่?
กระดานเทรดคริปโตหลายแห่ง กำลังนับถอยหลัง เปิดตัวแพลตฟอร์มในฮ่องกง
นักวิเคราะห์ชื่อดังมองราคา BTC กำลังทำรูปแบบคล้ายในปี 2019!