🇹🇭 ข่าวในประเทศ

ก.ล.ต. เปิด Hearing! รับฟังความเห็น กรณี ห้ามบ.คริปโต 'Deposit taking & lending'

ก.ล.ต. เปิด Hearing!

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนต่อร่างประกาศห้ามธุรกิจคริปโตให้บริการ deposit taking & lending ถึงวันที่ 7 เมษายน 2566

อ้างอิงจากประกาศจากสำนักงาน ก.ล.ต. วันที่ 8 มีนาคม 2566 ได้มีการเปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการ deposit taking & lending เพื่อเพิ่มความคุ้มครองผู้ซื้อขายและประชาชนจากความเสี่ยงและเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตการกำกับดูแลของภาครัฐ

ห้ามให้บริการ deposit taking & lending

ก.ล.ต. มีแนวคิดในการห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการ deposit taking & lending เพื่อป้องกันความเสียหายรวมถึงปัญหาทางการเงินของผู้ให้บริการในรูปแบบดังกล่าว ซึ่งอาจเกิดขึ้นในลักษณะต่อเนื่องหรือพร้อม ๆ กันหลายแห่งเช่นเดียวกับที่ได้เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการในต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมา และเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตการกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐ

ก.ล.ต. จึงได้จัดทำร่างประกาศตามหลักการที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องไปเมื่อเดือนกันยายน – ตุลาคม 2565 ตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 และขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าว ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

(1) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล และนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้ยืมหรือลงทุน และจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

(2) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล โดยให้ผลตอบแทนจากการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นแก่ผู้ฝาก เว้นแต่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการขายตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(3) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโฆษณาหรือชักชวนบุคคลทั่วไปหรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนการให้บริการ deposit taking & lending ตามข้อ (1) และ (2) ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น


โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทางเว็บไซต์ ก.ล.ต. หรือทาง e-mail: [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2566

ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

จับตาเหรียญมีม Baby Doge มาแรง!
Rectangle Template   2023 03 27 T110817.221
Rectangle Template   2023 03 27 T143111.879
Rectangle Template   2023 03 30 T182234.710