🇹🇭 ข่าวในประเทศ

รับ 3 ผอ.ใหม่ป้ายแดง 'ฝ่ายสินทรัพย์ดิจิทัล ก.ล.ต.' หลังเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรครั้งใหม่

Rectangle Template   2023 01 06 T113310.478

ต้อนรับ 3 ผอ.ใหม่ป้ายแดง 'ฝ่ายดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล ก.ล.ต.' หลังประกาศเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการครั้งใหญ่ยกเซต รับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร

อ้างอิงจากประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 | ฉบับที่ 5 / 2566 ระบุว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการแต่งตั้งและสับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย เพื่อรองรับโครงสร้างองค์กรใหม่และทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ผู้อำนวยการฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง ดังนี้

1. นายพุฒิเมศ ธนฤกษ์ เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบสินทรัพย์ดิจิทัล*
2. นางจุไรวรรณ ศรีเตียเพ็ชร เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายระดมทุน
3. นายกฤษณ์ ตันติภิรมย์ เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเงิน*
4. นายสิริยศ ภูนุช เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายงานเลขาธิการ
5. นางสาวนภาพร สิทธิโชคพันธ์ เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้อำนวยการฝ่ายที่มีการสับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. นายเอกพล แสวงศรี เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายความเสี่ยงตลาดทุนและองค์กร
2. นางศิษฏศรี นาคะศิริ เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายผู้ประกอบธุรกิจ
3. นายปริย เตชะมวลไววิทย์ เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน
4. นางสาวชุติมา ลีลาจินดามัย เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายระดมทุน
5. นายทรงยศ บรรจงมณี เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนตราสารทุน 2
6. นางสาวชลธิดา ภักดีไทย เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล*
7. นายพงศ์พิชญ์ พิณสาย เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนข้อมูล

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถคลิกดูโครงสร้างองค์กรใหม่ของ ก.ล.ต. ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Documents/AboutUs/org-chart-th.pdf

แท็ก:
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Rectangle Template   2023 03 24 T172458.103
6 เหรียญ Altcoin 'สุ่มเสี่ยง' บนแพลตฟอร์ม Coinbase
กวิเคราะ์พบจำนวนวาฬ XRP เพิ่มขึ้นถึง 50 คนภายในหนึ่งเดือน
Rectangle Template   2023 03 23 T175622.985