กฎหมาย และประกาศ

ความหวังมา! ก.ล.ต. ตั้งทีมเฉพาะกิจคริปโต มุ่งแก้ พ.ร.บ. สินทรัพย์ดิจิทัล

Template Private 2022 09 06 T164217.917.png

ทีมดังกล่าวของ ก.ล.ต. จะประกอบด้วยแบงก์ชาติ, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฯลฯ เพื่อแก้ไข พ.ร.บ. สินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะ

อ้างอิงจากสำนักงาน ก.ล.ต. วันที่ 6 กันยายน 2565 เผยแพร่ประกาศในหัวข้อ 'ก.ล.ต. เตรียมตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไข พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ให้สอดรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว' มีรายละเอียดดังนี้

ด้วยสถานการณ์เรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดการส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ และเพื่อให้กลไกการคุ้มครองผู้ลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงสอดคล้องกับทิศทางการกำกับดูแลในต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเตรียมแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไขพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ)

โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น ร่วมเป็นคณะทำงาน และมีเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้เกียรติร่วมเป็นที่ปรึกษา

Image 10 724x1024.png

ในการนี้ คณะทำงานดังกล่าวจะมีอำนาจหน้าที่ในการศึกษาทบทวนและเสนอแนวทางการแก้ไข พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และพิจารณากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณายกร่างกฎหมายใหม่หากมีความจำเป็น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องและรองรับนโยบายตามที่กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ ก.ล.ต. พิจารณาการแก้ไข พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและคุ้มครองผู้ลงทุน

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง