Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

เอาจริง! ออกคำเตือนสำหรับบริษัท แลกเปลี่ยนคริปโต ในเม็กซิโก

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

ทางรัฐบาลเม็กซิโกได้ออกคำเตือนสำหรับบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตหรือ VASP เกี่ยวกับข้อกำหนดในการรายงานธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล เอกสารที่ออกระบุว่าบริษัทเหล่านี้ต้องส่งรายงานการทำธุรกรรมทั้งหมดผ่านเกณฑ์มูลค่าที่กำหนดไว้

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
Mexico Crypto Users In The Community Disagree With Central Banks Proposed Bitcoin Regulations

ทางรัฐบาลเม็กซิโกได้ออกคำเตือนสำหรับบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตหรือ VASP เกี่ยวกับข้อกำหนดในการรายงานธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล เอกสารที่ออกระบุว่าบริษัทเหล่านี้ต้องส่งรายงานการทำธุรกรรมทั้งหมดผ่านเกณฑ์มูลค่าที่กำหนดไว้ภายในวันที่ 17 กันยายน ทั้งหมดนี้กำหนดขึ้นในกฎหมายของรัฐบาลกลางสำหรับการป้องกันและการระบุการดำเนินงานด้วยทรัพยากรที่ผิดกฎหมาย

รัฐบาลเม็กซิโกออกคำเตือนถึงบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต

เจ้าหน้าที่จากทางรัฐบาลเม็กซิโกได้ส่งคำเตือนไปยังบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมบางอย่างจากลูกค้าของตนไปยังสถาบันต่อต้านการฟอกเงินของประเทศ สถาบันเหล่านี้ต้องส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของลูกค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 87,000 ดอลลาร์ ในคำเตือนระบุว่าข้อมูลนี้จะต้องถูกส่งไปยังหน่วยงานกำกับดูแลภายในวันที่ 17 กันยายนนี้

ออกคำเตือนสำหรับบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตในเม็กซิโก

ภาระผูกพันเหล่านี้รวมอยู่ในส่วนที่ 16 ของมาตราที่ 17 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางสำหรับการป้องกันและการระบุการดำเนินงานด้วยทรัพยากรที่ผิดกฎหมายหรือ LFPIORPI ซึ่งจัดประเภทบริการแลกเปลี่ยนคริปโตเป็นกิจกรรมที่มีช่องโหว่และเสี่ยงต่อการถูกรายงาน ภาระผูกพันนี้มีผลแม้กระทั่งการแลกเปลี่ยนที่ให้บริการลูกค้าชาวเม็กซิกันแม้ว่าจะไม่มีสำนักงานอยู่ในประเทศก็ตาม

ในประกาศระบุข้อความว่าใครก็ตามที่ให้บริการคริปโตในแง่ของมาตรา 16 ของมาตรา 17 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางสำหรับการป้องกันและการระบุการดำเนินงานด้วยทรัพยากรที่ผิดกฎหมายจะต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว แม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่ให้บริการดังกล่าวอยู่ในเขตอำนาจศาลของประเทศอื่นหรือให้บริการโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศอื่น

Mexico
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเม็กซิโก

ในด้านของกฎระเบียบในการแลกเปลี่ยนคริปโตในประเทศ เม็กซิโกเป็นประเทศที่ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคริปโตอย่างเข้มงวดและถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้มาตรฐานของหน่วยปฏิบัติการทางการเงินหรือ FATF โดยทาง FATF ได้เคยรายงานว่าเม็กซิโกอยู่ในกระบวนการติดตามผลที่ดียิ่งขึ้นหลังจากมีการนำการประเมินร่วมกันมาใช้ในปี 2018 เพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนของ FATF สำหรับการประเมินร่วมกัน ประเทศได้รายงานกลับไปยัง FATF เกี่ยวกับการดำเนินการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และเมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเม็กซิโกได้ออกมากล่าวว่าคริปโตถูกห้ามใช้ในระบบการเงินของประเทศ ซึ่งตอกย้ำจุดยืนที่เข้มงวดของประเทศที่มีต่อคริปโต

Read more about: