Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

ดอลลาร์สหรัฐในประเทศไนจีเรียสะพัดมากที่สุดเป็นหลายหมื่นล้านด้วยกัน

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

ดอลลาร์สหรัฐในประเทศไนจีเรียถือเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของสกุลเงินในประเทศ

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
ดอลลาร์สหรัฐในประเทศไนจีเรีย

รายงานข่าวชี้ว่า ชาวไนจีเรียที่ทำงานต่างประเทศมีการทำธุรกรรมเงินดอลลาร์สหรัฐมากกว่า $34,000 หมื่นล้าน ซึ่งถือเป็นการทำลายสถิติที่ก่อนหน้านี้ชาวไนจีเรียมีการทำธุรกรรมถึง $25,000 หมื่นล้านด้วยกัน

ดอลลาร์สหรัฐในประเทศไนจีเรียสะพัดมากกว่าสกุลเงินในประเทศ

เมื่อมาดูในส่วนของตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา Forex นั้น จะเห็นได้ว่า มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเลยกับตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราในประเทศเวลานี้

สืบเนื่องจากกรณีที่ธนาคารกลางของประเทศไนจีเรียหรือ CBN ได้กระตุ้นให้ประชาชนใช้จ่ายเงินดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น ทำให้ประเทศไนจีเรียขึ้นแท่นกลายเป็นประเทศที่ประชากรนิยมใช้เงินดอลลาร์มากที่สุดในทวีปแอฟริกา

1 U.s.a Dollar Banknotes

เรื่องนี้ทางด้านนักเศรษฐศาสตร์ได้ออกมาอธิบายถึงปรากฏการณ์ครั้งนี้ว่า การที่ธนาคารกลางไนจีเรียได้เปลี่ยนนโยบายแบบนี้นั้น ทำให้ประชาชนชาวไนจีเรียนอกประเทศทำธุรกรรมจนมีเงินสะพัดในประเทศสูงสุดในรอบ 2 ปี

ชี้ดอลลาร์สหรัฐสะพัดมาก ยิ่งทำให้สกุลเงินในประเทศด้อยค่า

แม้ว่าการทำธุรกรรมเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แต่ประเทศไนจีเรียยังประสบปัญหาในเรื่องปัญหาขาดแคลนการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การที่ประเทศไนจีเรียเจอปัญหาแบบนี้ ทำให้ค่าเงินไนราถูกลดค่าลงอย่างต่อเนื่อง บวกกับภาวะเงินเฟ้อในประเทศเพิ่มสูงขึ้นด้วยแล้ว อาจทำให้เกิดวิกฤตทางการเงินสูง

มองได้ว่าประเทศไนจีเรียอาจไม่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมด้วยเงินตราต่างประเทศมากนัก ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ได้มองว่า การที่ประเทศไนจีเรียมีเงินดอลลาร์สะพัดในประเทศอาจไม่ตอบโจทย์ต่อตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

หากหยิบยกตัวอย่างนั้น ประมาณว่า หากมีใครสักคนอยากส่งเงินให้กับครอบครัวในประเทศเป็นจำนวน $10,000 และนำมาเปลี่ยนเป็นค่าเงินไนรา พวกเขาจะต้องมีการเปลี่ยนค่าเงินในตลาดแลกเปลี่ยนในประเทศไนจีเรีย และทำให้เกิดอุปทานภายในประเทศมากขึ้น

ทว่าในประเทศไนจีเรียไม่ใช่แบบนั้น เพราะสถานการณ์ในประเทศไนจีเรียเอาเข้าจริง ๆ แล้ว เงินดอลลาร์ไม่ได้เข้าในตลาดแลกเปลี่ยนในประเทศเลย และไม่มีทางรู้ได้ว่า เงินดอลลาร์เข้ามาในประเทศมากน้อยแค่ไหน

Read more about: