Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

ประธาน SEC สหรัฐอเมริกาชี้ คริปโตจะควบคุมยากหากมีการดำเนินการนอกกฎหมายภายในประเทศ

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

ประธาน SEC สหรัฐอเมริกาเชื่อว่า คริปโตยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ควบคุมยากหากมีการเทรดนอกประเทศ

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
ประธาน Sec สหรัฐอเมริกา

Gary Gensler ประธานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ SEC ของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่า คริปโตเคอร์เรนซี่มีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมกำกับดูแลและเป็นเรื่องยากหากว่ามีการดำเนินการเรื่องนี้อยู่นอกกฎหมายภายในประเทศ

ประธาน SEC สหรัฐอเมริกาคิดว่าคริปโตเป็นเรื่องควบคุมยาก

โดยประธานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้พูดถึงเรื่องของการออกกฎหมายควบคุมกำกับคริปโตเคอร์เรนซี่ผ่านทางสำนักข่าว Fox Business เอาไว้ว่า ทางหน่วยงาน SEC ให้ความสำคัญกับการปกป้องนักลงทุน โดยที่ทางหน่วยงานยังคงเอาไว้ซึ่งความเป็นกลางเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบิทคอยน์และเหรียญคริปโตชนิดอื่น ๆ

อย่างไรก็ตามทางด้านประธาน SEC ยังคงให้เหตุผลว่า ทาง SEC จะไม่คงเอาไว้ซึ่งความเป็นกลางในเรื่องของการปกป้องนักลงทุน

Blue And Red Line Illustration

เขากล่าวต่อไปว่า แพลตฟอร์มทุก ๆ แพลตฟอร์มการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น จะต้องมีการจดทะเบียนกับหน่วยงาน SEC ซึ่งแพลตฟอร์มทางด้าน decentralized finance หรือ defi นั้น จริง ๆ แล้วมันมีตัวกลางและมีความจำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนกับ SEC

ลั่นจะพยายามควบคุมให้เข้มงวดมากขึ้น

เขามองว่า เหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่มีการดูแลยากหากมีความพยายามที่จะดำเนินกิจการนอกกฎหมาย ซึ่งเรื่องนี้ยังรวมไปถึงกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน การจ่ายภาษีและทางหน่วยงาน SEC มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการปกป้องนักลงทุนเป็นหลัก

ในส่วนมุมมองเกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อคริปโตเคอร์เรนซี่และบิทคอยน์นั้น เขาเคยกล่าวว่า นวัตกรรมของ Satoshi Nakamoto ผู้ให้กำเนิดบิทคอยน์นั้นคือของจริง และมันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบและรูปแบบการใช้เงิน

อย่างไรก็ตาม ประธาน SEC ยังคงเน้นย้ำว่า การซื้อขายคริปโตจะต้องมีการควบคุมกำกับมากขึ้น ซึ่งเขาเคยบอก Elizabeth Warren วุฒิสภาสหรัฐว่า จะต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลอุตสาหกรรมคริปโตมากขึ้น โดยที่ให้พวกเขามาเป็นตัวกลางในการดูแลการซื้อขายคริปโต การปล่อยสินเชื่อหรือแพลตฟอร์ม Defi

Read more about: