Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

ความต้องการชำระเงินด้วยคริปโตเพิ่มสูงขึ้น งานวิจัยกล่าว

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

ความต้องการชำระเงินด้วยคริปโตในเวลานี้ สูงมากขึ้น สอดคล้องกับกระแสการลงทุนในคริปโต

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
ความต้องการชำระเงิน

เวลานี้ผู้คนต่างมีความคาดหวังว่า ระบบการชำระเงินด้วยเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่อย่างบิทคอยน์ (BTC) นั้น ถือเป็นอีกหนึ่งความคาดหวังสูงสุดที่ทำให้ผู้บริโภคเริ่มหันมาลงทุนระยะยาวกับเหรียญดังกล่าว

กระแสความต้องการชำระเงินเพิ่มมากขึ้น

บริษัท Pymnts บริษัทให้บริการระบบการชำระเงินได้ตีพิมพ์รายงานในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้บริโภคต่อระบบการชำระเงินด้วยรูปแบบเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่ชื่อ “Cryptocurrency Payments Playbook: Cryptocurrencies Gain Momentum As A Payment Option”

งานวิจัยนี้ได้ทำการสำรวจผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่า 8,000 คน ประกอบไปด้วยผู้ที่ถือเหรียญคริปโตและไม่ได้มีเหรียญคริปโตเอาไว้ครอบครอง

1 Us Dollar Bill

งานวิจัยนี้ได้ผนึกกำลังร่วมมือกับบริษัท BitPay บริษัทที่ให้บริการชำระเงินด้วยเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่ ได้ทำการวิจัยแล้วพบว่า ทั้งผู้ที่ถือและไม่ถือเหรียญคริปโตต่างให้ความสนใจในระบบการชำระเงินด้วยคริปโตมากขึ้น

ผู้คนมองอนาคตของการชำระเงิน

โดยผู้ใช้เหรียญคริปโตกว่า 93 % ได้กล่าวว่า พวกเขากำลังพิจารณาที่จะใช้เหรียญคริปโตในการชำระเงินในอนาคต ในขณะที่ผู้บริโภค 59 % ที่ไม่เคยมีเหรียญคริปโตครอบครองก็ให้ความสนใจที่จะชำระเงินด้วยคริปโตเช่นกัน

โดยผู้ถือครองเหรียญคริปโตมากกว่า 60 % กล่าวว่า พวกเขาให้ความสนใจในระดับมากหรือมากที่สุดในส่วนของการใช้เหรียญคริปโตในการชำระเงินซื้อขายผ่านทางออนไลน์ โดยจะต้องไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวและมีความปลอดภัย ในขณะที่ผู้ที่ไม่เคยมีเหรียญคริปโต 23 % ก็แสดงความสนใจที่จะนำเหรียญคริปโตมาใช้ในการชำระเงิน

นอกจากนั้นแล้ว ผู้ถือครองเหรียญคริปโต 57 % ให้ความสนใจที่จะซื้อขายด้วยเหรียญคริปโตผ่านทางออนไลน์หากมีระบบการชำระเงินทางเลือกขึ้นมา เมื่อเทียบกับ 21 % ของผู้ที่ไม่ได้มีเหรียญคริปโตนั้น ก็แสดงความสนใจไปในทิศทางเดียวกัน

Read more about: