Exchange

ก.ล.ต. สั่งแก้เหรียญ KUB ให้เสร็จก่อน 4 ส.ค. หลัง Bitkub ขอเลื่อนเดดไลน์

Template Private 46.png

หลังจากที่ Bitkub ขอเลื่อน Deadline ดำเนินการแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB ไปก่อนหน้า ก.ล.ต. พิจารณาอนุมัติแล้ว เห็นควรเลื่อนเป็นวันที่ 4 สิงหาคมที่จะถึงนี้

ก.ล.ต. เปิดเผยมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) ดำเนินการแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 | ฉบับที่ 123 / 2565

ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีมติอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) สั่งการให้บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) แก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วันนับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยจะครบกำหนดวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 นั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 Bitkub ได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ได้พิจารณาแล้ว มีมติอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ สั่งการให้ Bitkub ดำเนินการแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามคำสั่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 ภายในเวลาทำการของสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง