Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

ตู้ ATM Bitcoin กำลังจะปราศจากอาชญากรรมคริปโต

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

ผู้ประกอบการตู้ ATM Bitcoin ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งกลุ่มพันธมิตรเพื่อสนับสนุนมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อป้องกันอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
Pic 02

ผู้ประกอบการตู้ ATM Bitcoin ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งกลุ่มพันธมิตรเพื่อสนับสนุนมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อป้องกันอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล

กลุ่มผู้ให้บริการตู้ ATM Bitcoin เตรียมรวมกลุ่มป้องกันอาชญากรรมคริปโต

ตู้ Atm Bitcoin กำลังจะปราศจากอาชญากรรมคริปโต

กลุ่มบริษัทที่ให้บริการคริปโตซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการตู้ ATM Bitcoin DigitalMint และ Coinsource ได้ก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรใหม่ที่เรียกว่า Cryptocurrency Compliance Cooperative หรือ CCC ที่มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงกฎระเบียบการแปลงเงินสดเป็นสกุลเงินดิจิทัลและความปลอดภัยของผู้บริโภค

CCC กำลังสนับสนุนให้องค์กรอื่นๆเข้าร่วม ได้แก่ ธุรกิจบริการเงินสกุลเงินดิจิทัล หน่วยงานกำกับดูแล สถาบันการเงิน หน่วยงานนอกภาครัฐ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย CCC กล่าวว่าการเป็นสมาชิกต้องเข้าประชุมอย่างน้อยทุกไตรมาสเพื่อรักษาระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน และการวิจัยที่เป็นปัจจุบันให้กันและกัน และเพื่อแชร์แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ภารกิจของ CCC คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับผู้บริโภคทุกคน และทำให้อุตสาหกรรมการแปลงเงินสดเป็นสกุลเงินดิจิทัลนั้นถูกกฎหมายโดยสนับสนุนมาตรฐานการปฏิบัติตามที่หลายคนมองว่ายังไม่เพียงพอในปัจจุบัน

นอกเหนือจาก DigitalMint และ Coinsource แล้ว รายชื่อผู้ก่อตั้ง CCC ยังประกอบไปด้วย Anti-Human Trafficking Intelligence Initiative, Metropolitan Capital Bank, Royal Business Bank, Surety Bank, ผู้ดำเนินการ ATM อัจฉริยะ Maya, บริษัทนิติวิทยาศาสตร์บล็อคเชน Chainalysis, Elliptic และ CipherBlade และอื่นๆ

ตู้ ATM Bitcoin เป็นที่หลบภัยสำหรับผู้กระทำผิด

Istockphoto 1072205114 612X612 1

เป้าหมายของ CCC คือการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ในภาคส่วน ATM ของสกุลเงินดิจิทัลเนื่องจากกรณีการใช้งานที่เลวร้ายต่ออุตสาหกรรมนี้ได้รับการบันทึกไว้อย่างดีจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่ง และรวมถึงการฉ้อโกง การล่วงละเมิดผู้สูงอายุ และการค้ายาเสพติดและมนุษย์

Read more about: