Exchange

ก.ล.ต.สั่งเว็บเทรด! ปรับปรุงระบบเงินทุน หวังยกระดับความมั่นคงตลาด

Template Private 13.png

ก.ล.ต.เห็นชอบหลักการการปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ตลาดเพิ่มการคุ้มคองผู้ซื้อขาย เพิ่มความยืดหยุ่น

อ้างอิงจากประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 | ฉบับที่ 114 / 2565

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบหลักการการปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านเงินทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้มีความพร้อมและมีเงินทุนเพียงพอรองรับการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ตลาดเพิ่มการคุ้มครองผู้ซื้อขาย และเพิ่มความยืดหยุ่น พร้อมจัด focus group หารือกับผู้ประกอบธุรกิจและเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อไป

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 มีมติเห็นชอบหลักการการปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านเงินทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ ศูนย์ซื้อขาย นายหน้าซื้อขาย และผู้ค้า เพื่อเพิ่มการคุ้มครองผู้ซื้อขายและความน่าเชื่อถือในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยให้ผู้ประกอบธุรกิจมีเงินทุนเพียงพอรองรับการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่น โดยมีสาระสำคัญดังนี้

(1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินทุนแรกเข้าในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีเงินทุนเพียงพอรองรับการลงทุนในระยะแรกเริ่มและสะท้อนความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจ เช่น ผู้ประกอบธุรกิจที่เก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ประเภทศูนย์ซื้อขายให้เพิ่มทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วเป็น 100 ล้านบาท จากปัจจุบัน 50 ล้านบาท นายหน้าซื้อขายเพิ่มเป็น 50 ล้านบาท จากปัจจุบัน 25 ล้านบาท และผู้ค้าเพิ่มเป็น 50 ล้านบาท จากปัจจุบัน 5 ล้านบาท

(2) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุน โดยกำหนดโครงสร้างเงินกองทุนตามความเสี่ยง (risk-based) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีเงินทุนเพียงพอรองรับการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และสามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการประกอบธุรกิจให้กับผู้เกี่ยวข้อง สามารถคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ซื้อขายได้อย่างเหมาะสม เช่น ปรับปรุงอัตราการดำรงเงินกองทุนใน hot wallet ให้รองรับความเสี่ยงทั้งจำนวน และปรับปรุงอัตราการดำรงเงินกองทุนใน cold wallet ให้สะท้อนความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

(3) ปรับปรุงสัดส่วนการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า โดยในกรณีที่เก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้ามูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท สามารถเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าใน hot wallet ได้ในสัดส่วนเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำรงสัดส่วนการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า โดยยังคงให้ผู้ประกอบธุรกิจมีเงินทุนรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อคุ้มครองผู้ซื้อขาย

(4) ปรับปรุงหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำเนินการเมื่อเงินกองทุนลดลงจนถึงระดับขั้นต่ำ (minimum requirement) และการยกเลิกหลักเกณฑ์ด้านเงินทุนที่ไม่สอดคล้องในทางปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจ

สำหรับผู้ยื่นขออนุญาตรายใหม่หลักเกณฑ์ที่กำหนดจะมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ส่วนผู้ประกอบธุรกิจรายปัจจุบัน คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้กำหนดบทเฉพาะกาล โดยให้ทยอยปรับเพิ่มทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วสำหรับการประกอบธุรกิจและปรับปรุงอัตราการดำรงเงินกองทุนใน hot wallet ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีเวลาในการปรับตัว

ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวร่วมกับผู้แทนผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบ focus group ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ และประชาชนต่อไป

ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Rectangle Template   2022 12 03 T124730.853
Max Template   2022 12 06 T113419.394
shiba inu coin
Rectangle Template   2022 12 02 T112710.858